Ubezpieczenie Fizyka Medycznego

Ubezpieczenie skierowane jest do fizyków medycznych zatrudnionych na umowę o pracę, lub wykonujących swoje obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło i inne) a także świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

W związku z wykonywaniem czynności fizyka medycznego, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności pracowniczej z włączeniem odpowiedzialności za mienie powierzone.

Zakres ubezpieczenia


Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobie trzeciej (pacjent, pracodawca, zakład etc) wskutek wykonywania przez fizyka medycznego czynności zawodowych, w szczególności:

 • szkody osobowe i rzeczowe i czyste straty finansowe
 • materialna odpowiedzialność za szkody w mieniu na którym wykonywane są czynności fizyka medycznego
 • odpowiedzialność za rażące niedbalstwo
 • regresowe kary umowne, w tym kary nałożone na pracodawcę dochodzone od fizyka medycznego
 • szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, w tym z przeniesienia wirusa HIV
 • szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych oraz powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych itd.
 • szkody będące następstwem braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia albo błędnego oznaczenia substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych

Świadczenia inne niż wypłata odszkodowania


 • zbadanie zasadności wysuwanych roszczeń
 • udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych
 • zwrotu kosztów zastosowania środków w celu zmniejszenia rozmiarów objętej ubezpieczeniem szkody
 • wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, należności biegłych i świadków, koszty sądowe, inne koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności fizyka medycznego

Szeroki wybór sum gwarancyjnych


od 25.000 zł do 3.000.000 zł

UWAGA! Zgodnie z porozumieniem pomiędzy OZZFM i PZU oraz porozumieniem pomiędzy PTFM i PZU zawartymi za pośrednictwem naszej Kancelarii, dla członków OZZFM i PTFM zostały wynegocjowane specjalne zniżki. Jeśli jesteś członkiem OZZFM lub PTFM i chcesz przystąpić do Programu, prosimyo zaznaczenie odpowiedniej opcji we wniosku.

Ubezpiecznie następstw nieszczęśliwych wypadków

Zakres ubezpieczenia

 • koszty leczenia
 • śmierć
 • uszczerbek na zdrowiu
 • pobyt w szpitalu
 • wypadek powstały w wyniku skażenia jądrowego, chemicznego lub napromieniowania
 • zwrot kosztów badań wskutek napromieniowania nierefundowane przez pracodwacę
 • szkody będące następstwem braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia albo błędnego oznaczenia substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych

Proponowane sumy ubezpieczenia


od 10.000 do 50.000 złJak przystąpić do programu?

KROK 1– Wypełnij wniosek


Prześlij scan na adres fizykmedyczny@rozek.pl


KROK 2 – Wystawienie polisy


Po zarejestrowaniu wniosku zostanie wystawiona polisa. Oryginał polisy będzie wysłany pocztą na wskazany we wniosku adres. Polisę można również otrzymać drogą mailową.


KROK 3– Opłać składkę


Składkę należy wpłacić zgodnie z harmonogramem wskazanym w polisie. Istnieje możliwość rozłożenia składki na 2 raty.Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Wiertel

+48 519 688 351

mwiertel@rozek.pl