Fundusze unijne

 

Kancelaria Brokerska Rożek Brokers Group Bernard Rożek siedziba w Sandomierzu, przy ul. Dobkiewicza 22 uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej, Działania 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się, do projektu pn. „Działania prozdrowotne dla pracujących w Kancelarii Brokerskiej Rożek Brokers Group Bernard Rożek”. Głównym celem niniejszego projektu jest wdrożenie rozwiązań prozdrowotnych, które będą przeciwdziałać przedwczesnemu opuszczeniu rynku pracy przez uczestników projektu, będącymi osobami w wieku aktywności zawodowej. Grupą docelową projektu są pracujący w siedzibie Kancelarii, tj. w biurze w Sandomierzu.

 

Działania przewidziane do realizacji w projekcie to:

 

W efekcie realizacji powyższych działań planuje się poprawić stan zdrowia pracujących w Kancelarii i komfort pracy, wyeliminować czynniki szkodliwe, zapobiec powstawaniu problemów zdrowotnych i chorób zawodowych, a w konsekwencji wydłużyć ich aktywność zawodową.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 197.510 zł, w tym dofinansowanie 177.530 zł, z czego 167.883,50 zł pochodzi ze środków wspólnotowych, a 9.646,50 zł z budżetu państwa. Wkład własny Kancelarii wynosi 19.980,00 zł.

 

Okres realizacji projektu wyniesie 18 miesięcy, od stycznia 2018 do czerwca 2019 r.