Fizycy Medyczni

Ubezpieczenie skierowane jest do fizyków medycznych zatrudnionych na umowę o pracę, lub wykonujących swoje obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło i inne) a także świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

UWAGA! Zgodnie z porozumieniem pomiędzy OZZFM i PZU oraz porozumieniem pomiędzy PTFM i PZU zawartymi za pośrednictwem naszej Kancelarii, dla członków OZZFM i PTFM zostały wynegocjowane specjalne zniżki. Jeśli jesteś członkiem OZZFM lub PTFM i chcesz przystąpić do Programu, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji we wniosku.

 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI FIZYKA MEDYCZNEGO, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności pracowniczej  z włączeniem odpowiedzialności za mienie powierzone

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobie trzeciej (pacjent, pracodawca, zakład etc) wskutek wykonywania przez fizyka medycznego czynności zawodowych, w szczególności:

 1. szkody osobowe i rzeczowe i czyste straty finansowe,

 2. materialna odpowiedzialność za szkody w mieniu na którym wykonywane są czynności fizyka medycznego,

 3. odpowiedzialność za rażące niedbalstwo

 4. regresowe kary umowne, w tym kary nałożone na pracodawcę dochodzone  od fizyka medycznego

 5. szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, w tym z przeniesienia wirusa HIV

 6. szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych oraz powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych itd.

 7. szkody będące następstwem braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia albo błędnego oznaczenia substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych

Świadczenia inne niż wypłata odszkodowania

Szeroki wybór sum gwarancyjnych

od 25.000 zł do 3.000.000 zł

Szczegóły sum ubezpieczenia i składek umieszczone są we wniosku

 

 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Zakres ubezpieczenia

 1. koszty leczenia

 2. śmierć

 3. uszczerbek na zdrowiu

 4. pobyt w szpitalu

 5. wypadek powstały w wyniku skażenia jądrowego, chemicznego lub napromieniowania

 6. zwrot kosztów badań wskutek napromieniowania, nierefundowane przez pracodawcę

Proponowane sumy ubezpieczenia

od 10.000 do 50.000 zł

 

 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

KROK 1 – Wypełnij wniosek

Prześlij go faxem lub scanem na adres fizykmedyczny@rozek.pl

KROK 2 – Wystawienie polisy

Po zarejestrowaniu wniosku zostanie wystawiona polisa. Oryginał polisy będzie wysłany pocztą na wskazany we wniosku adres. Polisę można również otrzymać drogą mailową.

KROK 3 – Opłać składkę
Składkę należy wpłacić zgodnie z harmonogramem wskazanym w polisie. Istnieje możliwość rozłożenia składki na 2 raty.

 

 

LIKWIDACJA SZKÓD:

W sytuacji wystąpienia roszczenia, należy wysłać zgłoszenie szkody na adres mailowy / fax Kancelarii lub bezpośrednio do PZU. Formularz zgłoszenia szkody można pobrać poniżej.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ

Katarzyna Skorupińska

+48 510 021 296 

kskorupinska@rozek.pl

Załączone pliki